Algemene Voorwaarden

Bij deelname aan de stemming en/of de nominatie dien je volledig en onvoorwaardelijk akkoord te gaan met de voorwaarden die in dit reglement worden geformuleerd.

 

Criteria voor de genomineerden

1. Het brede publiek moet de genomineerde (persoon, personen, groep, organisatie) kunnen kennen. Met andere woorden: het werk van de genomineerde persoon/personen/groep/organisatie moet toegankelijk zijn voor iedereen en een breed publiek benaderen. Uiterst lokale initiatieven die geen breed bereik hebben gehad in promotie en communicatie, komen niet in aanmerking.
2. De genomineerde heeft minstens een bereik in Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
3. De genomineerde komt in aanmerking omwille van een aantoonbare prestatie in 2021.
4. Content die een link heeft met een bepaalde politieke strekking of partij wordt geweerd.
5. Schunnige content wordt geweerd.
6. De nominatie is geldig als deze gebeurt in de periode van 15 maart tot en met 15 april.

 

Andere criteria voor de stemprocedure 

Het deelnemen aan de stemming is gratis en staat uitsluitend open voor inwoners van België.

Personen die jonger zijn dan 18 jaar mogen eveneens aan de stemming deelnemen op voorwaarde dat zij de voorafgaandelijke toestemming van hun ouders (of van de persoon die het ouderlijk gezag uitoefent) daarvoor gekregen hebben. Indien een minderjarige deelneemt, wordt die persoon geacht dergelijke toestemming te hebben verkregen. 

De organisatoren behouden zich daarnaast het recht voor om een deelnemer aan de stemming, onder meer in geval van misbruik, misleiding, bedrog, kwade trouw of het niet naleven van deze voorwaarden, van deelname aan de stemming uit te sluiten of diens uitgebrachte stemmen buiten beschouwing te laten.

 

Voorwaarden voor het uitbrengen van een stem

- De stemmer garandeert dat de opgegeven gegevens tijdens de stemprocedure correct, up-to-date en volledig zijn.
- De stemmer garandeert de gegevens naar waarheid en volledig in te vullen. 
- De stem wordt uitgebracht in de periode vanaf 1 april tot en met 5 mei.

 

Stemprocedure

Je mag met jouw e-mailadres eenmaal stemmen via de website. Er vinden regelmatig controles van de stemmen plaats om onrechtmatig uitgebrachte stemmen te verwijderen. Dat kunnen stemmen zijn die (semi-) automatisch zijn uitgebracht of waarbij veelvuldig gebruik is gemaakt van hetzelfde IP-adres dan wel van oneigenlijke e-mailadressen (nagenoeg dezelfde e-mailadressen van dezelfde gratis domeinen, zogenaamde wegwerpadressen). Alleen uniek uitgebrachte en uniek bevestigde stemmen via duurzame, persoonlijke e-mailadressen worden goedgekeurd, als het op basis van de stemgegevens duidelijk is dat het om de stem gaat van een uniek persoon. Daarnaast wordt ook gecontroleerd of er sprake is van een sportieve deelname aan de verkiezing door de genomineerden. De organisatie heeft het recht om bij het vermoeden van fraude of misbruik of onsportieve deelname aan de verkiezing, zonder opgave van redenen een genomineerde te diskwalificeren, de deelname van een genomineerde te blokkeren en/of stemmen niet mee te tellen. 

 

De internetsite

De internetsite mag op geen enkele wijze (technisch) aangesproken, gebruikt of uitgelezen worden om automatisch te stemmen, data te kopiëren naar andere opslagmedia, om spam te versturen, of voor andere doelen, zonder nadrukkelijke schriftelijke toestemming van de organisatie.  

 

Het gebruik van de internetsite is op eigen risico van de gebruiker. De aangeboden informatie is van algemene aard en aan verandering onderhevig. Bijgevolg kan de organisatie niet instaan voor de volledigheid en juistheid van de aangeboden informatie.  

 

Kenmerken van het internet

Op ieder moment kunnen zich storingen, vertragingen of andere ongeregeldheden voordoen met betrekking tot de informatievoorziening via internet in het algemeen en via de internetsite in het bijzonder, hieronder begrepen doch niet uitsluitend overdracht van virussen. De organisatie verwerpt iedere verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor directe, immateriële of indirecte schade waaronder begrepen gevolgschade en gederfde inkomsten die voortvloeit uit calamiteiten die het gevolg zijn van het gebruik van internet als medium voor informatieoverdracht.  

Gebruikers van de internetsite zijn erop gewezen dat het versturen van informatie via e-mail veiligheidsrisico’s met zich meebrengt. De organisatie aanvaardt nimmer verantwoordelijk en/of aansprakelijkheid voor enige schade in welke vorm dan ook, die het gevolg is van het door derden onderscheppen, gebruiken, misbruiken of wijzigen van door de organisatie en/of gebruikers via e-mail verzonden informatie.  

 

Informatie van derden en hyperlinks

Verwijzingen naar internetsite, informatie van derden of hyperlinks zijn bedoeld ter informatie van de gebruiker van de internetsite. Ondanks uiterste zorgvuldigheid bij het selecteren van informatie van derden en internetsite waarnaar verwezen wordt, kan de organisatie nooit garanties bieden ten aanzien van deze informatie of hyperlinks. De organisatie verwerpt dan ook iedere verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade die gebruiker lijdt ten gevolge van (het gebruik van) informatie van derden of hyperlinks. 

 

Onderhoud van en wijzigingen in de internetsite

De organisatie behoudt zich het recht voor de internetsite of onderdelen van de internetsite tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering van de internetsite. De organisatie zal wegens zodanige buitengebruikstelling van de internetsite nooit tot enige schade jegens stemmers of genomineerden gehouden zijn.  

 

Cookies

Om de verkiezing en het stemproces goed te kunnen laten verlopen en waar nodig te kunnen verbeteren maakt de internetsite gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina's van deze internetsite wordt meegestuurd en door je browser op de harde schijf van je computer (of ander apparaat zoals mobiele telefoon en tablet) wordt opgeslagen. Het is mogelijk om cookies uit te schakelen. Voor meer informatie over het accepteren van cookies, raadpleeg de helpfunctie van je browser. 

 

Tell-a-friend

Via deze verkiezing kan men eenvoudig vrienden en bekenden een uitnodiging sturen om ook een stem uit te brengen. Het is echter niet gegarandeerd dat de uitnodiging daadwerkelijk aankomt. Die verantwoordelijkheid ligt bij de provider. De organisatie van de verkiezing raadt je aan voor de zekerheid ook een uitnodiging via je e-mailaccount of social media te versturen. 

Partners
KnackVRTRadio1

Het verwerken van de stemmen, het opmaken van de eindstand en de  fraudecontroles worden uitgevoerd door Vote Company. De specialist in stemmen online en het organiseren van publieksverkiezingen. 

Om deze website ten volle te benutten dient u cookies te accepteren - toon details